Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego GCKCZiS w Bochni

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni z siedzibą w Łapczycy (GCKCZiS w Bochni) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej GCKCZiS w Bochni (https://gck.bochnia.pl/).

Data publikacji strony internetowej:2008-04-15 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się materiały w postaci artykułów lub załączników (w formie skanów), które nie są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań GCKCZiS w Bochni. Alternatywny sposób dostępu, to wgląd do dokumentacji w siedzibie GCKCZiS w Bochni.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Twardosz, pod adresem poczty elektronicznej: biuro@gck.bochnia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (14) 610 54 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba „GCKCZiS w Bochni” pod adresem:

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni
32-744 Łapczyca 334

częściowo spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w zakresie dostępności architektonicznej.

Siedziba zlokalizowana jest w budynku Gminnego Przedszkola w Łapczycy, na pierwszym piętrze. Wejście do siedziby prowadzi od strony podwórza (tylne wejście służbowe), gdzie istnieje rampa podjazdowa. Natomiast na piętro można dostać się tylko po schodach (brak windy). Teren, na którym stoi budynek jest ogrodzony, gdzie przed bramką wejściową na podwórze znajdują się schody (brak podjazdu). Wejście od strony ulicy głównej nie jest dostępne.

Przestrzenie komunikacyjne budynku nie są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na dwóch poziomach, komunikacja pionowa – schody, brak windy).

W razie potrzeby, jest możliwość wcześniejszego umówienia spotkania petenta z pracownikiem GCKCZiS, w miejscu dogodnym na terenie siedziby GCKCZiS – dla osób ze szczególnymi potrzebami, dla których dostanie się może być utrudnione, ze względu na ograniczenia związane z barierami istniejącymi w budynku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W pobliżu budynku znajduje się miejsce, gdzie można pozostawić samochód, natomiast nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do siedziby GCKCZiS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie GCKCZiS nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Dostępność placówek GCKCziS.

Utworzono dnia 18.02.2021, 10:48

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Wyszukaj książkę w jednej z naszych Bibliotek i zarezerwuj wypożyczenie!